(VIDEO) I Rusi imајu оvо ubitаčnо оružје: АМЕRIKА DRHТI ОD ŠОKАNТNОG SАZNАNјА, TESLA IH NAMAGARČIO!!!

0
1555

Јоš sе niје slеglа prаšinа оkо pričе о tоmе dа mоćnо Теslinо оružје “zrаk smrti” niје bilо sаmо plоd mаštе, vеć mnоgо višе оd tоgа.
Kаkо је оtkrivеnо, zа tо оružје FBI је tаdа biо vеоmа zаintеrеsеоvаn. Sаdа sе, mеđutim, pојаvilа pričа dа sе “zrаk smrti”, prоizvоdi i u Rusiјi.

Nаimе, kаkо је оtkriо Spаsоје Vlајić, nаučnik i bivši člаn tајnе “Grupе 69”, kојu је оsnоvаlа ЈNА, а kоја sе bаvilа pаrаpsihоlоškim i fizičkim istrаživаnjimа, nајtајаnstvеniје i nајоpаsniје оružје Nikоlе Теslе, “zrаk smrti”, zа kоје sе dоskоrа vеrоvаlо dа nе pоstојi, rаzviја sе i u Rusiјi.

Prеmа Vlајićеvim rеčimа, u vrеmе kаdа sе zаčеlа prеdstаvа о tаkоzvаnim zrаcimа smrti, tо је bilо nеštо sаsvim rеvоluciоnаrnо i zаstrаšuјućе, dоk је dаnаs njihоvа upоtrеbа tеhnоlоški izvоdlјivа.

– Dаnаs su nаučnici оvlаdаli mоgućnоstimа dа u nеkоm оpštеm smislu оstvаrе zаmisао о “zrаcimа smrti”. Теhnički nаprеdаk dоvео је dо tоgа dа је tо tеhnоlоški izvоdlјivо i nа Istоku i nа Zаpаdu.

Prеmа tоmе, оnо štо је bilа pоčеtnа Теslinа zаmisао dаnаs gоtоvо zаsigurnо pоsеduјu i Rusi i SАD – ističе Vlајić, kојi је i оsnivаč mеđunаrоdnоg cеntrа zа istrаživаnjе nаslеdstvа Nikоlе Теslе u Bеоgrаdu.

Оn upоzоrаvа nа tо dа bi svаkо kо sе usudi dа upоtrеbi оvаkvо оružје mоgао dа nаnеsе nеsаglеdivu štеtu čitаvоm čоvеčаnstvu.

– Svаkо rеmеćеnjе еlеktričnоg оkružеnjа bi bilо nеpоsrеdnа zlоupоtrеbа nаšеg prirоdnоg stаništа јеr је еlеktrоmаgnеtizаm bitаn zа biоfizičkе i biоhеmiјskе prоcеsе u čоvеku, pа bi tо mоglо dа dоvеdе dо nеsаglеdivо vеćе štеtе nеgо kоristi zа bilо kоgа kо sе usudi dа kоristi tu vrstu оružја – kаžе Vlајić.

Vlајić smаtrа dа је tеhničkе pојеdinоsti Теslа, nа srеću, оdnео u svоm umu.

– Sigurаn sаm dа dеtаlјnе tеhničkе pоdаtkе nеmајu ni FBI ni Rusiја, а i dа ih imајu, nisu vаlјdа tоlikо bеzumni dа nаnеsu štеtu cеlоm čоvеčаnstvu – rеkао nаm је оn.

Vlајić dоdаје dа sе dаnаs vеć kоristi zrаci krеirаni nа pоtpunо istоm principu.

– То su niskоučеstаli оdаšilјаči еlеktrоmаgnеtnе еnеrgiје kојi nа оdgоvаrајući nаčin mоgu dа dеluјu nа mоzаk, hоrmоnе, žlеzdе, nеrvni sistеm, оrgаnе i, nаrаvnо, nа svеst lјudi.

Таkvi zrаci sе uvеlikо primеnjuјu i оni kојi vоdе rаčunа о оdbrаni о tоmе trеbа dа brinu i shvаtе vrlо оzbilјnо оvаkvu vrstu rаtа – pоručiо је оn.

Nеzvаničnо sе mоžе čuti dа је i ЈNА rаdilа nа prаvlјеnju “zrаkа smrti”, аli dа sе оd tоgа оdustаlо јеr је prоcеnjеnо dа је prојеkаt prеvišе оpаsаn.

Теslа sе sаstајао sа Rusimа

Pоslеdnjih dаnа, оtkаkо је FBI sа pоvеrlјivih dоkumеnаtа Nikоlе Теslе skinuо оznаku tајnоsti, pојеdini srpski mеdiјi su pisаli о tоmе dа је Теslа uspоstаviо kоntаkt sа Lеоnidоm Тоlоkоnskim, prеdstаvnikоm sоvјеtskе оbаvеštајnе službе u SАD.

Kаkо је nаvеdеnо, srpski gеniје је Rusimа dао pаtеnt “zrаkа smrti” zа 25.000 dоlаrа. Vојnо rukоvоdstvо SSSR rаzmišlјаlо је dа prеsеli Теslu u Моskvu, аli је оn tо оdbiо.

Da je genijalni Srbin uspeo da napravi oružje koje je “ispaljivalo” struju visokog napona u nebo – NATO nam 1999. godine ne bi mogao ništa

Posle neuspeha u Vordenklifu (Lon Ajlend), Tesla je živeo u krajnje oskudnim uslovima. Ušteđevine nije imao, slučajni i mali prihodi od patenata i novinskih honorara jedva su stizali za hranu i krov nad glavom. Pričalo se da je, da bi isplatio svoje sekretarice, presekao Edisonovu zlatnu medalju na dva dela – svaka je dobila polovinu umesto plate.

Bio je prinuđen da skup hotel „Valdorf Astorija“ zameni za skromniji, „Njujorker“, gde se nastanio u dvokrevetnoj sobi na 33. spratu. Ograničio je sebi mnogo šta: prestao je da puši, iako je u duvanu strasno uživao, da pije crnu kafu, jede meso, čak ni omiljeni bilijar nije odgovarao njegovim mogućnostima.

Tesla nije primao novčanu pomoć od privatnih lica ili industrijskih kompanija, čak i ako su ih nudili ljudi koje je on poštovao. Početkom 1933.g. u pismu upućenom generalnom konzulu Jugoslavije u Njujorku, Jankoviću, Tesla je molio da izvesti Pupina da bi svaki pokušaj novčane pomoći smatrao ozbiljnom uvredom i kao znak da je došao kraj njegovom stvaralačkom radu. S teškom mukom su ga nagovorili da prima doživotnu penziju od Vlade Jugoslavije u visini od 600 dolara mesečno.

Teslino trojstvo

Danas mnogi naučnici potvrđuju izjave o tome kako najvažnije obaveštajne službe u svetu tragaju za Teslinim „blagom“ polazeći od toga da je veliki naučnik imao rešenje za tajne zrake koje će uznemiriti i uništiti svakog agresora; ko ih bude imao, moći će da se razvije u imperijalnog agresora. O ovome svedoči knjiga Džona Malkoma (John Malcolm) „Teslino trojstvo“ koja je 1987. obavljena u Londonu.

U njoj pisac pominje Teslin izum koji izuzetno dobro čisti nebo od sveg opasnog sa neprijateljske strane. Skalarni talas, srce naučnikovog oružja, talas je izuzetno visoke frekvencije na granicama prostora i vremena.

On je varijabilna količina, kao vreme ili temperatura koji imaju magnitudu ali ne i pravac. Skalar je fizičko-matematička veličina potpuno definisana brojem: sve što putuje brzinom većom od svetlosne moralo bi, po definiciji, prestati postojati što je jedan od efekata skalarnog talasa.

Talas nosi energiju u neograničenoj količini koja, prema potrebi, može biti ubitačno oružje.

Dva takva talasa, usmerena na cilj, u tački preseka izazivaju uništavajuću eksploziju. Talasi mogu biti neprekidno emitovani tako da stvaraju tanki, neprodorni, heliosferski štit intenzivne elektromagnetne energije u kojoj je zrak jonizovan.

Blješti sjajnim svetlom, piše Malkolm, i sve što je fizički materijalno, a sudari se sa štitom, dobija ogroman električni naboj i raspada se. To je Tesli bilo jasno pre više od 100 godina. Danas, izgleda, niko ne poseduje znanje kako se prave skalarni talasi.

nikola tesla starost naucnik struja

Ako talasi mogu biti suzdržani, što nije sigurno, jer takva teza ne počiva na naučnim činjenicama, mogli bi omogućiti korišćenje oružja isključivo na pulsni snop. Njega je Nikola zvao „haubicom“. Danas svi tragaju po Teslinoj novoj fizici, ali izumitelj nije dao tehničko objašnjenje kako se njegova ideja sprovodi u delo.

Danas Amerikanci misle da su Rusi izradili štit na bazi Teslinih ideja; jednom su nakratko bila blokirana sva radarska NATO postrojenja, a u drugom slučaju otkazala je sva elektronika na nosaču aviona Enterprajz (Enterprise).

Smrtonosni zraci

Još početkom 1924.godine krenula su govorkanja da je Tesla proizveo smrtonosni zrak. O tome su podrobno izveštavale novine iz Kolorada, pišući da Teslin zrak, potpuno nevidljiv, može da zaustavi avion u letu, što je dokazao svojim eksperimentima. U eri „hladnog rata“ novine su pisale da je famozni zrak bio prvo izmišljen od strane Engleza, potom Rusa, pa Nemaca.

Tesla o ovome nije davao nikakve izjave, mada su ga novinari često opsedali. Treba posebno napomenuti da su u vremenu kada su SAD i SSSR ušli u trku dovršavanja savremenih smrtonosnih zraka, Tesline ideje bile su te kojima se posvećivala posebna pažnja.

Tesline izjave bile su vrlo interesantne. Jedna od njih je ona koja se odnosi na današnje doba: „U XXI veku civilizovane nacije će potrošiti veći deo svojih sredstava (budžet) za obrazovanje, a manji za rat.

Da se iskoreni čovekov nagon za sukobljavanjem, biće potrebno više od jednog veka. Rat se može zaustaviti ne tako što ćemo jake učiniti slabim, već tako što ćemo svaku naciju, slabu ili jaku, učiniti sposobnom da se brani“. Današnje vreme pokazuje da je Nikola Tesla bio potpuno u pravu.

„Za čovečanstvo bi svakako bilo najbolje da se ratovi prekinu“, nastavlja Tesla, „jer će u njima najviše stradati civilno stanovništvo, nevini ljudi“. Ponovo je Tesla u pravu – agresija SAD na Jugoslaviju i Irak, te rat na Bliskom istoku potvrđuju naučnikove crne slutnje.

Zid moći

Tesla je svoj „čestični snop“ prvo ponudio Farli (Farley) Vestinghausu čiji su stručnjaci zbog nemogućnosti dokučivanja ove velike ideje i ulaganja ogromnih materijalnih sredstava, ponašali vrlo skeptično, što Teslu nije iznenadilo. Ipak je „Vestinghaus“ bila civilna a ne vojna kompanija.
Genije iz Smiljana je imao intuitivan uvid u lasere i visoko-energetske čestične talase te fenomene ultra visoke voltaže. Njegovi „zraci telesile“ potpuno su se odnosili na elektromagnetske čestične zrake.

Rad sa visokim naponima, da bi se ubrzao protok čestica, bio je u skladu sa glavnim pravcem današnjeg istraživanja u fizici. Na ovom polju on je bio prethodnik modernim cirkularnim nuklearnim reaktorima. Njegovi pojačivači predajnici bili su „elektrookularni“ – Tesla je proizvodio neke zanimljive lukove i iskre koje se danas proučavju kao plazme.

Prema Teslinim istraživanjima može se, bez preterivanja, reći da su njegova rana otkrića i pronalasci bili bez sumnje ingeniozni i daleko ispred tadašnjeg vremena.

Nikola se dvadesetih godina prošlog veka pozivao na novo otkriće „koje će omogućiti da svaka zemlja, mala ili velika, bude neprobojna za armije, avione, tenkove i sva druga sredstava napada. Za to je potrebno veliko postrojenje i kada se ono napravi biće moguće uništiti sve ljude i mašine u prečniku od 300 kilometara“!

Ovo bi bio zid moći ili odbrambeni štit, govorio je Tesla, koji bi odvratio agresora od njegovih namera. „To nisu zraci smrti nego aparat koji izbacuje čestice koje mogu biti relativno velikih ili mikroskopskih dimenzija.

Čestice bi mogle omogućiti da se u televiziji (!) postignu nemogući rezultati jer tu nema nikave granice za intenzitet osvetljenja ekrana.

Ovo „oružje“ će biti naelektirasane čestice“ Tesla je tvrdio da će okeanski brodovi moći preći Atlantik velikom brzinom pomoću visokonaponskih struja. „Takve struje, prolazeći kroz stratosferu, osvetljavale bi nebo u takvom stepenu da bi noć mogle pretvoriti u dan“.

Dokle se stiglo na izradi Teslinog odbrambenog sistema najbolje govori to što neki naučni vojni krugovi na zapadu, naročito u SAD, najavljuju da moraju saznati kako je Tesla radio.

Za takav posao biće uloženo na milijarde dolara, pa makar vršili i javno sakupljanje finansijskih sredstava za te namene, kako se izrazio pentagonski general K.G.Bruni (Brouney), uz prisustvo američke vrhuške i predsednika, u Alamu 1986.g.

nikola tesla ogled elektricitet struja istrazivanje energija

Generalska se ne poriče

Evo generalovog govora prema stenogramu „Njujork tajmsa“ (New York Times): „Nikola Tesla je rođen 1856. na teritoriji današnje Jugoslavije koju bi trebalo uvući u našu orbitu ili je razbiti; umro je u Njujorku 1943.g. On je verovatno najveći naučnik koji je ikada živeo, ali je ipak malo ljudi čulo za njega.

Tesla je dao naizmeničnu struju i sva kasnija čuda elektronike. On je radio 20 godina pre nego je Markoni prijavio svoje patente. Izumeo je turbinu bez lopatica.

On je izmislio sistem koji je omogućio kompjutere. Na prelazu iz prošlog u ovaj vek, Tesla je demonstrirao modele brodova, sa kojima se upravljalo radio vezom, grupi stručnjaka i visokih oficira Ministarstva za ratnu mornaricu, koji se tom prilikom nisu prestajali čuditi onome što su gledali.

On je osmislio i nacrtao planove za ratne aparate vertikalnog uzletanja 10 godina pre nego što su ih naučnici 1952. g. pretvorili u praktičnu realnost. Rakete sa daljinskim upravljanjem, koje su i sada na popisu strogo čuvanih tajni, takođe su njegovo delo“.

General je nastavio: „Istorijske knjige su nepravedene prema Teslinom geniju. Da su bile pravedne mi sada ne bismo bili suočeni s malo poznatom pretnjom kojom smo izloženi ruskim napredovanjem s Teslinim otkrićem koje zapanjuje. To je nevidljivo elektromagnetno polje kroz koje ne može prodirati nikakav metak, granata, raketa ili avion.

Grad ili zemlja koji to budu imali biće imuni od bilo kakvog konvencionalnog ili nuklearnog napada. Ima ljudi koji smatraju apsurdnom samu zamisao da je Tesla ostvario model tog svog izuma, koji bi bio nađen posle njegove smrti. Međutim, poentira pentagonski vuk, podaci pokazuju da je on načinio takav model i ostavio ga iza sebe.

Moramo imati na umu činjenicu da nas je Tesla uveo u osnove robotike, nauke o raketama i pomogao popločati put najsavremenijim tehnologijama, kao što su sateliti, mikrotalasi, snopovska oružja i nukelarne fuzije“.

General Bruni, fizičar po struci, iznosi još da su SAD potrošile stotine miliona dolara da bi se domogle ovog značajnog blaga. Približno ovoj, istu sumu je potrošio i SSSR.

„Tesla je“, reći će on u završetku govora, „naučnu karijeru započeo sa drskošću neznanja, kako je često izjavljivao. Gde su drugi naučnici stali svesni činjenice da ne mogu dalje, Tesla je imao smelosti i znanja da nastavi.

Radio je najviše sam, tako da su svi njegovi izumi koje nije patentirao ili besplatno podario čovečanstvu, bili manje ili više obavijeni velom tajne“.

Ruska potraga

Prema proverenim podacima, Rusi su angažovali oko dve hiljade naučnika u 350 laboratorija koje rade na realizaciji Teslinog štita.

Oni su uspeli da unište neke strateške američke satelite i da zaslepe radarska postrojenja, ali nisu našli rešenja za kontinuiranu niskofrekventnu energiju kao ni Amerikanci. SSSR je tražio rešenje u Teslinim izjavama za štampu koje je davao na dve, tri godine pre smrti.

Tesla je kazivao o svojim novim oružjima sa zracima koji bi rastapali avione, a spominjao je i telegeodinamiku koja danas zaokuplja razmišljanja naučnika širom sveta.

nikolaj kozjirev naucnik vreme

Istraživački tim ratnog vazduhoplovstva SAD proglasio je Teslin koncept „smrtonosnih zraka“ korisnim, čiji je projekat, prema Brunijevim izjavama kodirao kao „tajni projekat Nik (Nikola) „.

On, izgleda stoji u papirima kao „top secret“ – strogo poverljiva tajna. Iz nedeljnika ratnog vazduhoplovstva SAD (USAF), dvojica naučnika su 90-ih godina predložili rad na jednoj Teslinoj ideji – snopu nabijenih čestica koja bi se ostvarila upotrebom laserske tehnologije.

To su tzv. Teslini „snopovski topovi“ dometa 10 000 km koji bi mogli uništavati interkontinentalne balističke rakete u vazduhu. Veruje se da bi se Teslinom metodom mogla stvoriti naponska mreža jačine 200 miliona volti elektriciteta.

Teslino snopovsko oružje, odnosno topovi sa laserskim zracima, služe za uništavanje raketa. Ovo je Nikoli bilo jasno, a njegovim naslednicima ne. Ima takvih Teslinih papira, da parafraziramo pentagonskog generala, koje bi vojnici voleli videti kao „poslednju, najdražu sliku pre smrti“.

U vojnim krugovima SAD, ima mišljenja da su neki Teslini papiri nepažnjom dospeli u Rusiju i neke druge delove sveta i da sa njima neko trguje ili mu je to namera.

Svemirska komanda

Pentagon proučava formiranje novog vida oružanih snaga pod nazivom Svemirska komanda SAD, čiji se glavni arsenali baziraju na laserima i oruđima sa čestičnim zracima koji treba da se ispaljuju iz svemirskih bojnih brodova.

Istraživanja se zasnivaju na Teslinim principima, imajući u vidu da je Ministarstvo odbrane poredilo čestične zrake sa usmerenim udarima munja, mada izričito priznaju da tako oružje još nije razvijeno.

Proizvodnja čestičnih oružja bila je predmet ozbiljnih rasprava za vreme vlade Bila Klintona (Bill Clinton), jer je Vojna obaveštajna služba aktivirala neke spise iz 1947.g. koji su označeni kao izuzetno važni za dalju budućnost SAD kao globalne supersile.

U američkim naučnim krugovima (posebno vojnom sektoru), bilo je poznato da je Tesla izmislio i napravio revolucionarni torpedo koji u vreme genijeve smrti nije upotrebljen ni u jednoj mornarici sveta.

Bilo je naučnika i pronalazača koji su se nosili mišlju da Teslina saznanja o torpedima nisu bila poznata ni u jednoj državi; verovalo se da postoji radni model čija je izgradnja koštala 10 hiljada dolara, a on se odnosi na zrake smrti ili bežični prenos električne energije.

Genije iz Smiljana je umro u vreme kada tajne trke za oružjem nisu bile tako intenzivne kao što su danas. Američki elektroinženjer Džon Tramp (John Tramp), viši savetnik u Nacionalnom odboru za odbrambena istraživanja vladinog ureda za razvoj, posle Tesline smrti, je dobio nalog da sa saradnicima izvrši pregled Teslinih papira i dokumentacije.

Posle svestranog pregleda, Tramp je pronašao da je Srbin, kako ga je Edison zvao, radio na problemima telegeodinamike i izazivanja slanja koncentrisane energije bez rasipanja kroz medije, te metodu proizvodnje snažnih zračenja.

Telegeodinamikom, naučnik predlaže prenos velikih količina energije preko velikih udaljenosti, pomoću mehaničkih vibracija zemljine kore. Šema je bila vizionarska i rađena je po narudžbi za kompaniju Vestinghaus.

Novim načinom slanja koncentrisane energije izumitelj opisuje eletrostatički metod vrlo visoke voltaže sa velikom energijom. Generator se upotrebljava za ubrzavanje nabijenih čestica (elektrona).

Predložena ideja ima uspostavljen odnos sa sadašnjim načinom za proizvodnju katodnih zraka visoke energije. Metod proizvodnje snažnih zračenja je nov proces stvaranja snažnih zraka ili zračenja.

Imajući u vidu radove iz te oblasti, Tesla zaključuje: „Moj novi, pojednostavljeni, proces proizvodnje snažnih zraka sastoji se u stvaranju mlazova velike brzine koji može biti iskorišten na bezboj načina“. Za razumevanje ove njegove ideje potrebni su dodatni materijali i objašnjenja no, izumitelj ih nije ostavio.

Pitanje tahiona

Najveće dostignuće u nauci danas je možda Teslina energija ili energija tahiona. Tahioni su teorijske čestice koje se još nisu pokazale u praksi, a koje se zamišljaju da prožimaju celu materiju.

Ove čestice mogu imati brzinu veću od svetlosti.Međutim, kad se ubrzavaju gube energiju. Prema tahionskoj teoriji Džeralda Faberga (Gerald Faberge) iz 1966. g. oni sadrže energiju, mada nema ništa u Ajnštajnovim (Einstein) teorijama relativiteta koje ukazuju da ove čestice ne postoje. Naprotiv.

Tesla je tvrdio da je Zemlja bezgranični rezervoar energije koja se može upotrebiti, a stvara se obrtanjem Zemlje u Sunčevom gravitacionom polju. Pitanje tahiona se mora rešiti jer je to neophodno da bi se obuhvatila sva četiri oblika energije u teoriji jedinstvenog polja (Ajnštajn).

Rešenje ovog problema dovelo bi do ogromnih posledica koje bi, na kraju, bile po život na Zemlji katastrofalne: današnja civilizacija bi potpuno nestala, zapada ekonomska struktura bi se raspala i nastala bi nova civilizacija na ruševinama stare.

Nafta, vodena energija i atomske centrale bi bile suvišne. Ogromni strah da bi se tako nešto moglo dogoditi, bio bi dovoljan povod da se izbriše ime Nikole Tesle.

S druge strane, ne postoji ništa tako veliko što pobuđuje maštu kao što je istinsko otkrivanje inspirativnog genija pronalazača.

Izvor: vestinet.rs

LEAVE A REPLY